نواهای مذهبی

 ترتیل قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزگار به تفکیک سوره

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد ش...

(13 رای)

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد...

...